# مدیریت_ورزشی
رفیعی، محمدعلی و اسراری ارشاد، بهروز، مبانی مدیریت الوانی، سید مهدی(1391)، مدیریت عمومی، انتشارات نشر نی، چاپ چهل و هفتم پژوهش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید