• رفیعی، محمدعلی و اسراری ارشاد، بهروز، مبانی مدیریت
 • الوانی، سید مهدی(1391)، مدیریت عمومی، انتشارات نشر نی، چاپ چهل و هفتم پژوهش های فرهنگی ، چاپ یازدهم. 
 • جاسبی، عبدالله. اصول و مبانی مدیریت. انتشارات دانشگاه آزاد. 

مدیریت اماکن، تجهیزات  تأسیسات ورزشی:

 • سجادی، سید نصرالله(1389). مدیریت طراحی و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی. انتشارات آوای ظهور. چاپ اول.
 • جلالی فراهانی، مجید.(1391). مدیریت اماکن تأسیسات و تجهیزات ورزشی. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم.
 • فرد گیل(1388). ترجمه اسدی، حسن و شعبانی مقدم، کیوان و اصفهانی، نوشین. مدیریت اماکن ورزشی. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم.

مدیریت رویدادهای ورزشی:

 • حمیدی، مهرزاد(1387).مدیریت و طرز اجرای مسابقات ، انتشارات بامداد کتاب.چاپ چهارم.
 •  جلالی فراهانی، مجید. علیدوست قهفرخی، ابراهیم.(1390). مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی ،انتشارت دانشگاه تهران، چاپ اول. 
 • سجادی، سید نصرالله(1388). مدیریت سازمان های ورزشی. انتشارات سمت. چاپ نهم. 

آمار و سنجش و اندازه گیری: 

 • دکتر علی دلاور. احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی. انتشارات رشد. 
 • دکتر محمود شیخ. سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی . انتشارات بامداد. 
 • دکتر رسول حمایت طلب. آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی . 
 • دکتر جواد خلعتبری. مبحث اساسی در آمار توصیفی و استنباطب. انتشارات ساد. 
 • دکتر حسین مجتهدی. سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی . انتشارات دانشگاه اصفهان 
 • دکتر مهر علی همتی نژاد . سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی . انتشارت حتمی. 

زبان و استعداد تحصیلی: 

بستگی به سطح خودتان و سلیقه ای می باشد. 

کتاب های زیر نیز می توانند مفید باشند: 

 • دوستی، مرتضی و سلیمانی، رضا(1391). کنکور دکتری مدیریت ورزشی. انتشارات مقدم. چاپ اول. 
 • نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت . انتشارت دانشگاه تهران. 
 • کتاب های تست آمار، استعداد و مدیریت. 
 • تست های سال های پیش. 
موفق باشید. 
گروه پژوهشنامه 
/ 0 نظر / 27 بازدید